หน้าแรก > แบบฟอร์มบัณฑิตศึกษา
 
เมนูหลัก
folder.gif งานวิจัย
folder.gif งานบัณฑิตศึกษา
folder.gif แหล่งข้อมูลภายนอก
สมาชิก
สวัสดี Guest
ไอพี: 54.145.246.183

ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
สถิติผู้ใช้งาน
ทั่วไป
Pages seen568404
Visitors107683
Busiest day2014-10-25
Users
ผู้ใช้ทั้งหมด80
ผู้ใช้ล่าสุดnomor
งานนิพนธ์
 • ขั้นตอนการสอบงานนิพนธ์
 • วท.15 แบบคำร้องการย้ายสาขาวิชาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • วท.21 แบบเสนอชื่อเรื่องงานนิพนธ์และขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์
 • วท.22 แบบเสนอขออนุมัติสอบปากเปล่าและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
 • วท.23 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
 • วท.24 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์ของงานนิพนธ์หลังสอบปากเปล่า
 • วท.25 แบบรายงานผลการสอบงานนิพนธ์
 • ใบสมัครสอบประมวลความรู้/ สอบวัดคุณสมบัติ
วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์
 • Form-Request for a Service in English Proofreading for Academic Manuscript
 • วท.01 แบบเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 • วท.01/1 แบบคำร้องขออนุมัติเปลี่ยนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 • วท.02 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 • วท.03 รายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 • วท.03/1 แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์เชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมืองานวิจัย
 • วท.04 แบบฟอร์มขอส่งเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
 • วท.04/1 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 • วท.05 แบบเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 • วท.06 แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 • วท.07 แบบเสนอขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 • วท.08 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 • วท.08/1 แบบฟอร์มการให้ค่าระดับขั้นการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 • วท.08/2 หนังสือรับรองการปกปิดข้อมูลในวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 • วท.08/3 ใบรายงานการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ ของกรรมการผู้แทนฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
 • วท.09 แบบรายงานผลการแก้ไขรูปเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ตามมติกรรมการสอบ
 • วท.09/1 แบบฟอร์มตรวจความสมบูรณ์วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 • วท.09/2 แบบฟอร์มขอเก็บรักษาเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 • วท.10 แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ต่อกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
 • วท.11 แบบฟอร์มขอขยายเวลาเรียน
 • วท.12 แบบฟอร์มกรอกประวัติย่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
 • วท.13 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องเพื่อสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 • วท.14 แบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 • วท.15 แบบคำร้องการย้ายสาขาวิชาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • วท.16 แบบคำร้องขอส่งตัวกลับสังกัดเดิม
 • วท.17 แบบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 • ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย กรณีใช้สัตว์ทดลอง
 • แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้จุลินทรีย์ก่อโรค
 • การกำหนดมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • แบบฟอร์มกำหนดภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เกิน 5 คน
 • ใบสมัครสอบประมวลความรู้/ สอบวัดคุณสมบัติ