กรรมการบริหารคณะ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : -

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.ประสาร อินทเจริญ
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : -
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : -
รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้
อ.ปริยา ปะบุญเรือง
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3014

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์
ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : -
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
อ.ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : -
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม
ดร.ธนัสถา รัตนะ
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : -

 

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3038
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3140
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
ผศ.ดร.ดวงตา จุลศิริกุล
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3087

 

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3032
หัวหน้าภาควิชาเคมี
ผศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3065
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3022

 

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3139
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
ผศ.ดร.พิทักษ์ สูตรอนันต์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3058 ต่อ 22
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ดร.สลิล ชั้นโรจน์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3056