กรรมการประจำคณะ

กรรมการประจำคณะ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ)
ดร.พิชัย สนแจ้ง
รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
นายสมลักษณ์ หิรัญบูรณะ
อาจารย์เสรี ชิโนดม
นายไพรัตน์ ตันติศิริกุล

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3009

 

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร
ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3172
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3015
รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา
ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3162

 

รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3161
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3013
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3014

 

กรรมการประจำคณะ (หัวหน้าภาควิชา)
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
หัวหน้าภาควิชาเคมี
ผศ.ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
ผศ.ดร.ดวงตา จุลศิริกุล
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร

 

กรรมการประจำคณะ (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน
ผศ.ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี