ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3161

 

การเงินและพัสดุ
ชื่อ-สกุล : นางเนาวรัตน์ โกมารพิมพ์ (เจี๊ยบ)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องการเงิน ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3017
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (หัวหน้างานการเงินและพัสดุ)
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุชาดา ไม้งาม (อ้อย)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องการเงิน ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3160
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ชื่อ-สกุล : น.ส.ชนัดดา จูสวัสดิ์ (นุช)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องการเงิน ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3160
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ชื่อ-สกุล : นายธีรยุทธ นพรัตน์อาภากุล (แชมป์)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องการเงิน ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3012
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชื่อ-สกุล : นายสงคราม คงเมือง (กบ)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องพัสดุ ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3018
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ชื่อ-สกุล : น.ส.หัสชา ศรีจินดา (มิน)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องพัสดุ ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3018
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

 

โสตทัศนศึกษาและสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว (เหน่ง)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โทร. 0-3810-3180 (ภายใน 7515)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (หัวหน้างานอาคารสถานที่)
ชื่อ-สกุล : น.ส.จิดาภา จิตประสงค์ (อ๋อม)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3064
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชื่อ-สกุล : นายจิรวัฒน์ มาตรแม้น (ตั้ม)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3064
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานช่าง
ชื่อ-สกุล : นายธนพัฒ พรหมทา (แบงค์)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ชั้น 4 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3063
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

สถานที่และยานพาหนะ
ชื่อ-สกุล : นายกร ชื่นศิริ (กร)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องช่าง ชั้น 1 อาคารสิรินธร
ตำแหน่ง : พนักงานบริการอัดสำเนา
ชื่อ-สกุล : นายธวัชชัย ยอดยิ่ง (ธวัช)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารสิรินธร
ตำแหน่ง : พนักงานงานขับรถยนต์
ชื่อ-สกุล : นายณัฐวุฒิ จาริยะศิลป์ (ท็อป)
Email :
ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารสิรินธร
ตำแหน่ง : พนักงานงานขับรถยนต์