ฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน
email : narongThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 3172

 

งานบริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง (ตั้ม)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 504 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3050
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักงานคณบดี)
ชื่อ-สกุล : น.ส.รัชดาภรณ์ อาจพงษ์ (ทราย)
E-mail :
ติดต่อ : ห้อง SD 504 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3010
ตำแหน่ง :

 

 

งานการเงิน
ชื่อ-สกุล : นางสุชาดา ไม้งาม (อ้อย)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 511 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3160
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (หัวหน้างานการคลังและพัสดุ)
ชื่อ-สกุล : น.ส.ชนัดดา จูสวัสดิ์ (นุช)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 511 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3160
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ชื่อ-สกุล : นางอินทิรา เรืองเวช (ต้อม)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 511 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3160
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุภารดา นวลจันทร์ (แอน)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 511 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3012
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

งานพัสดุ
ชื่อ-สกุล : นายสงคราม คงเมือง (กบ)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.