สำนักงานคณบดี

 

 รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
  ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง SD 504 อาคารสิรินธร 0-3810-3050 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ฝ่ายบริหาร
งานบริงานทั่วไป/ งานบุคคล
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
1 ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง SD 504 อาคารสิรินธร 0-3810-3050 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 น.ส.ชนาภา ล้วนรัตน์ SD 504 อาคารสิรินธร 0-3810-3010 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3 น.ส.รัชดาภรณ์ อาจพงษ์ SD 504 อาคารสิรินธร 0-3810-3010  
งานสารบรรณ
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
4 น.ส.จิตตรัตน์ เอี่ยมเอก SD 512 อาคารสิรินธร 0-3810-3011 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 น.ส.บุญพา ดิษฐเจริญ SD 512 อาคารสิรินธร 0-3810-3011 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 นายอุบล ทองสุข SD 512 อาคารสิรินธร 0-3810-3011 -
งานการเงิน
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
7 นางสุชาดา ไม้งาม
(หัวหน้างานคลังและพัสดุ)
SD 511 อาคารสิรินธร 0-3810-3017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 น.ส.ชนัดดา จูสวัสดิ์ SD 511 อาคารสิรินธร 0-3810-3160 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 นางอินทิรา เรืองเวช SD 511 อาคารสิรินธร

0-3981-3160

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 น.ส.สุภารดา นวลจันทร์ SD 511 อาคารสิรินธร 0-3810-3012 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานนโยบายและแผน
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
14 นายธีรยุทธ นพรัตน์อาภากุล SD 511 อาคารสิรินธร 0-3810-3012 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานพัสดุ
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
12 นายสงคราม คงเมือง SD 511 อาคารสิรินธร 0-3810-3018 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 น.ส.หัสชา ศรีจินดา SD 511 อาคารสิรินธร 0-3810-3018 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานโสตทัศนศึกษา/ อาคารสถานที่
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
14 ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
(หัวหน้างานอาคารและสถานที่)
CL 206 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 0-3810-3180
เบอร์ภายใน 7515
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 นายจิรวัฒน์ มาตรแม้น SD 512 อาคารสิรินธร 0-3810-3064 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานสารสนเทศ
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
16   นายญาณพัฒน์ อินทร  SD 512 อาคารสิรินธร 0-3810-3063 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานยานพาหนะ/ ซ่อมบำรุง
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
17 น.ส.ศรัณยา ภู่วนิช SD 512 อาคารสิรินธร 0-3810-3064 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 นายกร ชื่นศิริ SD 101 อาคารสิรินธร - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 นายธวัชชัย ยอดยิ่ง SD 512 อาคารสิรินธร 0-3810-3064 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 นายณัฐวุฒิ จาริยะศิลป์ SD 512 อาคารสิรินธร 0-3810-3064 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานหลักสูตร/ จัดตารางสอนระดับปริญญาตรี
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
1 นางกมลมาลย์ ศรีโพธิ์
(หัวหน้างานวิชาการ)
SD 514 อาคารสิรินธร 0-3810-3162 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานวิชาการระดับปริญญาตรี
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
2 น.ส.วาสิตา ยิ่งชัยภูมิ SD 514 อาคารสิรินธร 0-3810-3052 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  น.ส.เบญจมาศ หนูสมแก้ว SD 514 อาคารสิรินธร 0-3810-3085  
งานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
3 นางปัณฑรีย์ ชื่นศิริ SD 514 อาคารสิรินธร 0-3810-3085 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานประกันคุณภาพการศึกษา
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
4 นางกมลมาลย์ ศรีโพธิ์ SD 514 อาคารสิรินธร 0-3810-3162 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานเอกสารสิ่งพิมพ์
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
5 นายสาธิต เชี่ยวชาญ SD 119 อาคารสิรินธร 0-3810-3159 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โครงการ วมว.
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
6 น.ส.พรสุดา กันแก้ว SD 514 อาคารสิรินธร 0-3810-3051 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ฝ่ายสื่อสารองค์กร
งานออกแบบสื่อ-สิ่งพิมพ์/ ประชาสัมพันธ์
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
1 น.ส.จิดาภา จิตประสงค์ SD 513 อาคารสิรินธร 0-3810-3013 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา/ วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน/ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
1 นางรังสิมา สูตรอนันต์ BS 5203 อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 0-3810-3034 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานวิจัย
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
2 น.ส.ศิวานันท์ ไทยวิชญ์เจริญ
(หัวหน้างานวิจัย)
SD 513 อาคารสิรินธร 0-3810-3155 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 น.ส.ปาลิตา เอี่ยมหมดจด CL 408 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 0-3810-3185
เบอร์ภายใน 7549
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
งานบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (SIF)
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
4 นายชาติชาย มาลาพงษ์ CL 601 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 0-3810-3185
เบอร์ภายใน 7535
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 น.ส.นพวรรณ ทับขัน CL 601 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 0-3810-3185
เบอร์ภายใน 7535
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ CL 601 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 0-3810-3185
เบอร์ภายใน 7549
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานบริการข้อมูลสารสนเทศ (ISU)
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
7 น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร SD 119 อาคารสิรินธร 0-3810-3170 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ (MC)
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
8 น.ส.พรพรรณ สีลาผอง MS 104 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0-3810-3042 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 นางจันทนีย์ บุญมามีพูล MS 104 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0-3810-3042 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องปฏิบัติการ NMR
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
10 นายสรายุทธ เวชสิทธิ์ C 107 อาคารเคมี 08-7132-7376 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานยุทธศาสตร์
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
11 น.ส.สมฤดี ศิริวัฒนะกูล
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป)
SD 504 อาคารสิรินธร 0-3810-3009 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 น.ส.ชญานิศ คล่องแคล่ว SD 513 อาคารสิรินธร 0-3810-3155 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ทุน/ งานบริการวิชาการแก่โรงเรียน/ นิสิตและศิษย์เก่า
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
1 นายรัฐกาล จันทรศร
(หัวหน้างานเสริมสร้างการเรียนรู้)
SD 119 อาคารสิรินธร 0-3810-3157 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ SD 119 อาคารสิรินธร 0-3810-3157 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานบริการวิชาการแบบให้เปล่า (โอลิมปิกวิชาการ/ อบรมครูฯ)
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
3 น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร SD 119 อาคารสิรินธร 0-3810-3170 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ