ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา
ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3162

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา
ชื่อ-สกุล : นางกมลมาลย์ ศรีโพธิ์ (ต๋อย)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3162
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 

งานบริหารยุทธศาสตร์
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง (ตั้ม)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3050
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

งานประชาสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว (เหน่ง)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โทร. 0-3810-3180 (ภายใน 7515)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชื่อ-สกุล : น.ส.จิดาภา จิตประสงค์ (อ๋อม)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3064
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา