ฝ่ายสื่อสารองค์กร

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
อ.ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : -

 

งานประชาสัมพันธ์/ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ชื่อ-สกุล : น.ส.จิดาภา จิตประสงค์ (อ๋อม)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 513 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3013
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา