ฝ่ายสื่อสารองค์กร

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
อ.ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : -

 

งานประชาสัมพันธ์/ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว (เหน่ง)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โทร. 0-3810-3180 (ภายใน 7515)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชื่อ-สกุล : น.ส.จิดาภา จิตประสงค์ (อ๋อม)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 513 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3013
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชื่อ-สกุล : นายจิรวัฒน์ มาตรแม้น (ตั้ม)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 512 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3064
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานช่าง
ชื่อ-สกุล : น.ส.ศรัณยา ภู่วนิช (ไอติม)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 512 อาคารสิรินธร
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

งานสารบรรณ/ เอกสารภายใน-ภายนอก
ชื่อ-สกุล : น.ส.จิตตรัตน์ เอี่ยมเอก (เขียด)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 512 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3011
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล : น.ส.บุญพา ดิษฐเจริญ (พา)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 512 อาคารสิรินธร  โทร. 0-3810-3011
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

งานวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล : น.ส.สมฤดี ศิริวัฒนะกูล (ตุ่น)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 504 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3009
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล : น.ส.ชญานิศ คล่องแคล่ว (แพรว)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 513 อาคารสิรินธร  โทร. 0-3810-3155
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

 

งานสวัสดิการ
ชื่อ-สกุล : น.ส.ชนาภา ล้วนรัตน์ (ปิ่น)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 504 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3010
ตำแหน่ง : บุคลากร