ฝ่ายสื่อสารองค์กร

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
อ.ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : -

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา
ชื่อ-สกุล : นางกมลมาลย์ ศรีโพธิ์ (ต๋อย)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 

งานบริหารยุทธศาสตร์
ชื่อ-สกุล : น.ส.สมฤดี หวานระรื่น (ตุ่น)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : SD 504 อาคารสิรินธร ชั้น 5 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3009
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
ชื่อ-สกุล : น.ส.ชญานิศ คล่องแคล่ว (แพรว)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : SD 510 อาคารสิรินธร ชั้น 5 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3085
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

 

งานประชาสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว (เหน่ง)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โทร. 0-3810-3180 (ภายใน 7515)
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชื่อ-สกุล : น.ส.จิดาภา จิตประสงค์ (อ๋อม)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้อง SD 513 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3013
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา