สำนักงานคณบดี

 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
   
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
  ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง SD 119 อาคารสิรินธร 0-3810-3050 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร
งานบริงานทั่วไป/ งานบุคคล
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
1 ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง SD 119 อาคารสิรินธร 0-3810-3050 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 น.ส.ชนาภา ล้วนรัตน์ SD 119 อาคารสิรินธร 0-3810-3010 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานสารบรรณ
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
3 น.ส.จิตตรัตน์ เอี่ยมเอก SD 119 อาคารสิรินธร 0-3810-3011 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 น.ส.บุญพา ดิษฐเจริญ SD 119 อาคารสิรินธร 0-3810-3011 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 นายอุบล ทองสุข SD 119 อาคารสิรินธร 0-3810-3050 -

 

งานหลักสูตร/ จัดตารางสอนระดับปริญญาตรี
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
1 น.ส.นงค์นาถ เปรมวังศรี SD 110 อาคารสิรินธร 0-3810-3052 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานวิชาการระดับปริญญาตรี
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
2 น.ส.วาสิตา ยิ่งชัยภูมิ SD 110 อาคารสิรินธร 0-3810-3051 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
3 นางปัณฑรีย์ ชื่นศิริ SD 110 อาคารสิรินธร 0-3810-3085 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานเอกสารสิ่งพิมพ์
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
4 นายสาธิต เชี่ยวชาญ SD 111 อาคารสิรินธร 0-3810-3159 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โครงการ วมว.
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
5 น.ส.พรสุดา กันแก้ว SD 110 อาคารสิรินธร 0-3810-3051 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
1 นางกมลมาลย์ ศรีโพธิ์ SD 118 อาคารสิรินธร 0-3810-3162 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานยุทธศาสตร์
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
2 น.ส.สมฤดี หวานระรื่น SD 503 อาคารสิรินธร 0-3810-3009 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 น.ส.ชญานิศ คล่องแคล่ว SD 503 อาคารสิรินธร 0-3810-3009 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานบริการวิชาการแก่โรงเรียน/ นิสิตและศิษย์เก่า
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
1 นายรัฐกาล จันทรศร SD 104 อาคารสิรินธร 0-3810-3157 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ SD 104 อาคารสิรินธร 0-3810-3157 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร SD 104 อาคารสิรินธร 0-3810-3157 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานบริการวิชาการแบบให้เปล่า (โอลิมปิกวิชาการ/ อบรมครูฯ)/ ทุน
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
4 น.ส.ศรัณยา ภู่วนิช SD 104 อาคารสิรินธร 0-3810-3170 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
งานคลัง
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
1 นางเนาวรัตน์ โกมารพิมพ์ SD 114 อาคารสิรินธร 0-3810-3017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 น.ส.สุชาดา ไม้งาม SD 114 อาคารสิรินธร 0-3810-3160 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 น.ส.ชนัดดา จูสวัสดิ์ SD 114 อาคารสิรินธร 0-3810-3160 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานนโยบายและแผน
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
4 นายธีรยุทธ นพรัตน์อาภากุล SD 114 อาคารสิรินธร 0-3810-3012 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานพัสดุ
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
5 นายสงคราม คงเมือง SD 115 อาคารสิรินธร 0-3810-3018 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 น.ส.หัสชา ศรีจินดา SD 115 อาคารสิรินธร 0-3810-3018 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานโสตทัศนศึกษา/ ออกแบบสื่อ-สิ่งพิมพ์/ ประชาสัมพันธํ
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
7 ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว CL 206 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

0-3810-3180
เบอร์ภายใน 7515

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 น.ส.จิดาภา จิตประสงค์ SD 119 อาคารสิรินธร 0-3810-3064 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 นายจิรวัฒน์ มาตรแม้น SD 119 อาคารสิรินธร 0-3810-3064 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานสารสนเทศ
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
10 นายธนพัฒ พรหมทา SD 402F อาคารสิรินธร 0-3810-3063 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานสถานที่/ ยานพาหนะ/ ซ่อมบำรุง
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
11 นายกร ชื่นศิริ SD 101 อาคารสิรินธร 0-3810-3161 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 นายธวัชชัย ยอดยิ่ง SD 119 อาคารสิรินธร 0-3810-3010 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 นายณัฐวุฒิ จาริยะศิลป์ SD 119 อาคารสิรินธร 0-3810-3010 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 โปรแอคทีฟ (ฝ่ายช่างฯ) SD 106 อาคารสิรินธร 0-3810-3156 -

 

งานวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา/ วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน/ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
1 นางรังสิมา สูตรอนันต์ BS 5203 อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 0-3810-3034 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานวิจัย
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
2 น.ส.ศิวานันท์ ไทยวิชญ์เจริญ SD 110 อาคารสิรินธร 0-3810-3155 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 น.ส.ปาลิตา เอี่ยมหมดจด CL 408 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 0-3810-3182
เบอร์ภายใน 7532
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (SIF)
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
4 นายชาติชาย มาลาพงษ์ CL 601 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 0-3810-3185
เบอร์ภายใน 7535
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 น.ส.นพวรรณ ทับขัน CL 601 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 0-3810-3185
เบอร์ภายใน 7535
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ CL 601 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 0-3810-3185
เบอร์ภายใน 7535
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานบริการข้อมูลสารสนเทศ (ISU)
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
7 น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร SD 104 อาคารสิรินธร 0-3810-3157 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ (MC)
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
8 น.ส.พรพรรณ สีลาผอง MS 104 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0-3810-3042 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 นางจันทนีย์ บุญมามีพูล MS 104 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0-3810-3042 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ห้องปฏิบัติการ NMR
  ชื่อ หมายเลขห้อง/ อาคาร เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
10 นายสรายุทธ เวชสิทธิ์ C 107 อาคารเคมี 08-7132-7376 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.