โครงการบริการวิชาการ

ติดต่อ
 

อ.ปริยา ปะบุญเรือง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-3810-3014
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
นายรัฐกาล จันทรศร
นักวิชาการศึกษา
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 0-3810-3157
 
น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 0-3810-3170
 

- งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
- งานบริการวิชาการแก่โรงเรียน
- ค่ายกิจกรรม

  - ทุนเรียนดี
- ทุน สควค.
- โอลิมปิกวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ
www.
แบบฟอร์ม