ชื่อ - นามสกุล เบอร์ภายใน อีเมล์
1 รองศาสตราจารย์ ดร. กิดาการ สายธนู 038-103080 ksaithan@buu.ac.th
2 รองศาสตราจารย์ ดร. อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ 038-103038 apisit.buu@gmail.com
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร 038-103049 kanint@buu.ac.th
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตุภัทร เมฆพายัพ 038-103080 jatupat@buu.ac.th
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาพร เนียมวงษ์ 038-103081 jutaporn@buu.ac.th
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล ผลเต็ม 038-103099 duangkamolp@buu.ac.th
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์ 038-103080 preeyarat@buu.ac.th
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ 038-103046 vanida@buu.ac.th
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด อินเทพ 038-103176 intep@buu.ac.th
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สหัทยา รัตนะมงคลกุล 038-103099 sahattay@buu.ac.th
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาธินี เลิศประไพ 038-103099 satineel@buu.ac.th
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สินีนาฏ ศรีมงคล 038-103176 sineenart@buu.ac.th
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ เนียมวงษ์ 038-103081 apichat@buu.ac.th
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ แก้วขาว 038-103036 tor_idin@buu.ac.th
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังคณา บุญดิเรก 038-103049 ankana@buu.ac.th
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารยา วิวัฒน์วานิช 038-103176 arayawi@buu.ac.th
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีรักษ์ ชัยวร 038-103047 areerak@buu.ac.th
18 อาจารย์ ดร. จุฑารัตน์ คงสอน 038-103078 jutarat_k@buu.ac.th
19 อาจารย์ ดร. ชาติไทย ไทยประยูร 038-103038 chatthai@buu.ac.th
20 อาจารย์ ดร. เดชชาติ สามารถ 038-103046 detchat.sa@buu.ac.th
21 อาจารย์ นพรัตน์ แป้นงาม 038-103038 noparatk@buu.ac.th
22 อาจารย์ บัณฑิตา ฉัตรเท 038-103048 bunthita@buu.ac.th
23 อาจารย์ ดร. บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ 038-103081 bumrungsak@buu.ac.th
24 อาจารย์ ดร. บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว 038-103048 boonyong@buu.ac.th
25 อาจารย์ ดร. ปรียานุช เชื้อสุข 038-10 preeyanuch.ch@go.buu.ac.th
26 อาจารย์ พรทิพย์ เกษมพิณ 038-103036 pornid@buu.ac.th
27 อาจารย์ ดร. พัชรี วงษ์เกษม 038-103049 wongkasem@buu.ac.th
28 อาจารย์ ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ 038-103036 pattara@buu.ac.th
29 อาจารย์ ดร. รักพร ดอกจันทร์ 038-103047 rakporn@buu.ac.th
30 อาจารย์ ดร. ลี ศาสนพิทักษ์ 038-103037 lee.sa@buu.ac.th
31 อาจารย์ ดร. วริน วิพิศมากูล 038-103037 wasinv@buu.ac.th
32 อาจารย์ เสาวรส ศรีสุข 038-103046 saowaros@buu.ac.th
33 อาจารย์ ดร. อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา 038-103047 apisak@buu.ac.th

 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
1 นาง กฤติกา วัฒนพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ 3078 krittika@buu.ac.th
2 นาย ศุภกฤต นาวิน ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 3078 supakit@buu.ac.th