แนะนำภาควิชา เรียน-จบ ทำอะไร?

แนะนำภาควิชา เรียน-จบ ทำอะไร?

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ Department of Mathermatics   ภาควิชาเคมี Department of Chemistry

ภาควิชาคณิตศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรีใน 2 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างนักคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ และ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสถิติที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิเคราะห์และวิจัยเชิงสถิติ โดยทั้งสองหลักสูตรนั้น ต้องการที่จะตอบสนองต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ และให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นักคณิตศาสตร์ นักวิเคราะห์การเงินในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนาคาร นักวางแผนการผลิตในโรงงานต่างๆ ประกอบอาชีพอิสระ นักวิชาการทางสถิติ นักวิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ผู้ช่วยนักวิจัย โปรแกรมเมอร์

ภาควิชาเคมี เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรโดยมีจุดเด่นในรายวิชาในหลักสูตร คือ มีความหลากหลายและปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ แต่ละรายวิชามีรูปแบบการสอนแตกต่างกันขึ้นกับเนื้อหาของแต่ละรายวิชา เพื่อมั่นใจว่าบัณฑิตที่จบจากภาควิชานี้ มีความรอบรู้และความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนำไปใช้กับการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถเข้าไปทำงานในหน่วยงานของรัฐ เช่น นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย ครู อาจารย์ หน่วยงานเอกชน เช่น หน่วยวิจัยและพัฒนา หน่วยตรวจสอบและควบคุมคุณภาพต่างๆ หรือเลือกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องมากมาย นอกจากนี้ยังมีโอกาสทำงานในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานอีกด้วย

 

ภาควิชาจุลชีววิทยา Department of Microbiology   ภาควิชาชีวเคมี Department of Biochemistry

ภาควิชาจุลชีววิทยา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา โดยจุดเด่นของรายวิชาในหลักสูตร คือ มีรายวิชาที่ครอบคลุมหลายสาขา ทั้งจุลชีววิทยาทั่วไปและจุลชีววิทยาประยุกต์ มีการปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เน้นการปฏิบัติ ทำให้นิสิตมีทักษะการปฏิบัติที่ดี อีกทั้งยังมีรายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการศึกษาต่อของบัณฑิต เช่น โครงงานทางจุลชีววิทยา ที่สอนให้นิสิตได้เรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยและฝึกฝนทักษะปฏิบัติที่ถูกต้อง

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่จบจุลชีววิทยานั้นเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และมีงานให้เลือกทำในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ และมีโอกาสในการศึกษาต่อได้หลากหลายสาขา

ภาควิชาชีวเคมี เปิดสอนระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมี โดยมีปรัชญาที่จะสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อสนองต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะในสาขาชีวเคมี โดยมีจุดเด่นของรายวิชาในหลักสูตรคือ นิสิตจะได้เรียนรายวิชาชีวเคมีและหลากหลายวิชาเลือก ซึ่งเมื่อจบแล้วทำให้สามารถเลือกเรียนต่อได้หลากหลายสาขาวิชาและประกอบอาชีพได้หลากหลายเช่นกัน

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

- นักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานราชการและเอกชน
- ผู้ช่วยนักวิจัย หรือนักวิจัย
- อาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษา
- อาชีพตามความถนัดหรือความสามารถ

 

ภาควิชาชีววิทยา Department of Biology   ภาควิชาฟิสิกส์ Department of Physics

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาค คือ มีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐาน มีความรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาสังคม เพื่อสนองตอบความต้องการของวงการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หลักสูตรแบ่งวิชาเอกบังคับเลือก ออกเป็น 3 สาย คือ สัตวศาสตร์ พฤษศาสตร์ และชีววิทยาทั่วไป ซึ่งนิสิตสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิช่าการ นักวิจัย นักพันธุวิศวกรรม นักวิเคราะห์คุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม บุคลากรในสถานศึกษาต่างๆ และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ ตลอดจนเปิดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภาควิชาฟิสิกส์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ และสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ โดยจุดเด่นของรายวิชาในหลักสูตรคือ เน้นการฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบค