โครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียทางการเกษตร”

โครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียทางการเกษตร”

        เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียทางการเกษตร” ให้กับกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ ๑ ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยในห้องปฏิบัติการสู่เกษตร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีความรู้ในกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สามารถนำความรู้ไปทดลองและใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้ โดยมีนายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ และนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตวิธีการผลิตแก๊สชีวภาพ ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวเปิดและปิดโครงการ และ ดร.กรประภา กาญจนะ ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมด้วย

ภาพกิจกรรม ]