นักวิจัยชาวต่างชาติเข้าพบคณบดีหารือเกี่ยวกับงานวิจัยการเลี้ยงกุ้ง

นักวิจัยชาวต่างชาติเข้าพบคณบดีหารือเกี่ยวกับงานวิจัยการเลี้ยงกุ้ง

         เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องคณบดี อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการประสานงานจากศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับนักวิจัยชาวต่างชาติ Assoc. Prof. Brian Szuster, Department of Geography, University of Hawaii at Manoa เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เพื่อหารือเกี่ยวกับงานวิจัยการเลี้ยงกุ้ง และเจรจาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฮาวายและมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์ ร่วมหารือด้วย

ภาพกิจกรรม ]