งานเกษียณอายุราชการและต้อนรับบุคลากรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐

งานเกษียณอายุราชการและต้อนรับบุคลากรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐

       เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ทัศนา การ์เด้น คลับ คณะวิทยาศาสตร์จัด "งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ต้อนรับบุคลากรใหม่ และบุคลากรกลับจากลาศึกษาต่อ ประจำปี ๒๕๖๐" ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน ๑ ท่าน ได้แก่ นางศิวไลซ์ คนฉลาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคณบดี บุคลากรใหม่ จำนวน ๑๐ ท่าน แบ่งเป็นบุคลากรสายการสอน จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ดร.พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย สังกัดภาควิชาชีวเคมี ดร.จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ดร.ธีรนันท์ นงค์นวล สังกัดภาควิชาเคมี บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน ๖ ท่าน ได้แก่ นายธวัชชัย ยอดยิ่ง น.ส.ชนาภา ล้วนรัตน์ นายสรายุทธ เวชสิทธิ์ นายณัฐวุฒิ จาริยะศิลป์ น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ และ น.ส.เบญจมาศ หนูสมแก้ว สำนักงานคณบดี บุคลากรกลับจากลาศึกษาต่อ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ อ.ประสาร อินทเจริญ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ และ อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีบุคลากรที่เกษียณอายุไปแล้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณด้วย

       ภายในงานมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงจากผู้บริหาร บุคลากรสายการสอนและสายสนับสนุน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่นและเป็นกันเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณผู้เกษียณอายุที่ได้ทำงานให้กับคณะจนถึงวันที่ได้เกษียณอายุราชการ และแสดงการต้อนรับบุคลากรใหม่ที่เข้ามาทำงานในคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทำงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

[ ภาพกิจกรรม | Presentation ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ