“ค่ายวิทยาศาสตร์” โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

“ค่ายวิทยาศาสตร์” โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

     เมื่อวันพุธที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์” โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ เรื่อง “แสงและทัศนูปกรณ์” และ “การสกัดดีเอ็นเอจากผักผลไม้” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริงที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงานและต้อนรับคณะครูและนักเรียน

[ ภาพกิจกรรม ]


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ