“ค่ายวิทยาศาสตร์” โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

“ค่ายวิทยาศาสตร์” โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

      เมื่อวันพุธที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์” โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริง ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางทะเลจริง โดยมีกิจกรรมการทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลมาทำการทำลอง ณ บริเวณหาดบางแสน การบรรยายพิเศษ โดย ดร.วิชญา กันบัว ภาควิชาวาริชศาสตร์ และกิจกรรมในห้องปฏิบัติการจากน้ำทะเลที่เก็บตัวอย่างมา พร้อมสรุปผลและอภิปราย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ

[ ภาพกิจกรรม ]


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ