โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐

        คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ โดยเวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) จัดพิธีสงฆ์และถวายสังฆทาน ปิ่นโต อาหารแห้ง มี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดี บุคลากรและนิสิต ร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน


[ ภาพกิจกรรม ]


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ