โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “โรงเรียนสา” จังหวัดน่าน

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “โรงเรียนสา” จังหวัดน่าน

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนสา จังหวัดน่าน จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “โรงเรียนสา” จังหวัดน่าน ให้กับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริงที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งฐานกิจกรรมเป็น ๔ ฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อีกทั้งมีฐานตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความรู้รอบตัว การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหา โดยนำเอาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาบูรณาการ ซึ่งตลอดกิจกรรมนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าฐานกิจกรรม และสนุกสนานกับการทดลอง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ


[ ภาพกิจกรรม ]


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ