สวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ (ครั้งที่ ๒)

สวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ (ครั้งที่ ๒)

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ ห้องประชุม SD 506 ชั้น ๕ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.สุดสายชล หอมทอง หัวหน้าโครงการฯ กล่าวนำสวดมนต์ และได้รับเกียรติจาก ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานในพิธี ตลอดจนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมาเข้าร่วมพิธีการในครั้งนี้


[ ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ