โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “โรงเรียนสรรพวิทยาคม” จังหวัดตาก

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “โรงเรียนสรรพวิทยาคม” จังหวัดตาก

      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “โรงเรียนสรรพวิทยาคม” จังหวัดตาก ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริงที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยกิจกรรมเป็นการบรรยายทางวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ค้นพบ “กุ้งเต้นบูรพา” กุ้งสายพันธุ์ใหม่ของโลก) และฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์กายภาพ/ ชีวภาพ อีกทั้งมีฐานตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความรู้รอบตัว การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหา โดยนำเอาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาบูรณาการ ซึ่งตลอดกิจกรรมนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าฐานกิจกรรม และสนุกสนานกับการทดลอง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ


ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ