ค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๖

ค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๖

       ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๖ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน สามารถนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ฝึกทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาด้วย โดยมีกิจกรรมนิทรรศการความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากภาควิชาและกิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า ๑๙๐ คน จาก ๔ โรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” โรงเรียนนายายอามพิทยาคม และโรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม

       พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด และนายจรุณ ประสงค์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม กล่าวต้อนรับและเป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ทั้งนี้มีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ คณะครูโรงเรียนต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและเยี่ยมชมฐานกิจกรรม


ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ