โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี จัดโครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy 8) : โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยการมีส่วนร่วมการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเสริมสร้างความสุขและจิตสานึกในการเสียสละให้กับบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์  อีกทั้งปลุกจิตสำนึกในเรื่องของจิตอาสาและการเป็นผู้ให้ โดยมีบุคลากรและนิสิตทั้งจากภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ