โครงการทำบุญสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

โครงการทำบุญสำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๐

      เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การมีกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จึงจัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม: โครงการทำบุญสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ