โครงการเรียนวิทยาศาสตร์ บรรยากาศริมทะเล ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการเรียนวิทยาศาสตร์ บรรยากาศริมทะเล ปีการศึกษา ๒๕๖๐

      คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการเรียนวิทยาศาสตร์ บรรยากาศริมทะเล ให้กับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ ในการปรับตัวในด้านการเรียนการสอน การดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้นิสิตมีการพัฒนาการสื่อสารและทักษะทางสังคม โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมการบรรยายพิเศษ “จากขาสั้นคอซอง สู่รั้วเทาทอง เตรียมพร้อมสู่สังคม” โดยพี่ๆ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมฐานความรู้ในห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเข้าร่วมประเพณีวิ่งเขาสามมุข ๖๒ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พบปะพูดคุยและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่

[ภาพกิจกรรม : วิ่งประเพณีเขาสามมุข]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ