ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา)

ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา)

        คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) จังหวัดชลบุรี จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริงที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งฐานกิจกรรมเป็น ๔ ฐาน ได้แก่ เคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ โดยตลอดกิจกรรมนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าฐานกิจกรรม และสนุกสนานกับการทดลอง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ

[ภาพกิจกรรม]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ