แผนผจญเหตุการณ์ฉุกเฉิน(อัคคีภัย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนผจญเหตุการณ์ฉุกเฉิน(อัคคีภัย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

        เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการแผนผจญเหตุการณ์ฉุกเฉิน(อัคคีภัย) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้บุคลากร นิสิตในคณะวิทยาศาสตร์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นและสามารถซ้อมอพยพหนีไฟได้อย่างถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการการใช้ถังดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ วิทยากรได้รับเกียรติจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบางเมืองแสนสุข บรรยายและปฏิบัติเกี่ยวกับการอพยพหนีไฟ และ ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน (ดูแลงานอาคารสถานที่) กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้คณะวิทยาการสารสนเทศเข้าร่วมอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟด้วย

[ ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ