โครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

       เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงพลศึกษา สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รู้จักเพลงเชียร์ของคณะและมหาวิทยาลัยมากขึ้น อีกทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง ปลูกฝังและเสริมสร้างความรักสามัคคี มีน้ำใจ และเกิดความภาคภูมิใจในคณะ

       ได้รับเกียรติจาก อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด โดยมีกิจกรรมการแสดงจากรุ่นพี่ในฝ่ายต่างๆ ได้แก่ สแตนเชียร์และผู้นำเชียร์ อเมริกันเชียร์ และสันทนาการ ทั้งนี้คณะกรรมการกิจการนิสิตเข้าร่วมด้วย

[ ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ