โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคำนวณหาขนาดตัวอย่างเพื่องานวิจัย”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคำนวณหาขนาดตัวอย่างเพื่องานวิจัย” 

      หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ (ISU) ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคำนวณหาขนาดตัวอย่างเพื่องานวิจัย” ให้กับบุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางและได้รับความรู้การคำนวณขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมและตรงตามหลักการทางสถิติ และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยของตนได้ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง SD-402E อาคารสิรินธร โดย ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ ประธานหน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ (ISU) เป็นวิทยากรบรรยาย

[ ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ