โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ๒๕๖๑-๒๕๖๕

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ๒๕๖๑-๒๕๖๕

      เมื่อวันที่ ๑-๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพื่อจัดทำแผนงานและกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน มีการแบ่งแผนกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. การผลิตบัณฑิต ๒. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบสูงต่อวงการวิชาการและสังคมที่เน้นการเชื่อมโยงกับศาสตร์ทางทะเล ๓. การบริการวิชาการเพื่อความมั่นคง มุ่งคั่ง และยั่งยืนของสังคม และ ๔. เป็นองค์กรมุ่งสู่ผลลัพธ์ (Outcome-based Organization) ที่รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์

[ ภาพกิจกรรม ]


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ