พิธีเปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (สาขาคณิตศาสตร์)

พิธีเปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (สาขาคณิตศาสตร์)

       คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้และเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเข้าค่ายที่ ๒ โดยคณะวิทยาศาสตร์รับเป็นศูนย์อบรมในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๗-๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับนักเรียนและเปิดโครงการ โดยมีอาจารย์ผู้ประสานงานสาขาวิชาและผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย

       ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการอบรมจะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป

ภาพกิจกรรม ]

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ