โครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

       เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นิสิตได้รับทราบแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณสัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน แนวทางการทำวิจัยในงานวิทยาศาสตร์ที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีอันตรายและเชื้อจุลินทรีย์ จริยธรรมในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา บรรยายเรื่อง “การเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยและการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอเสนอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย” ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ ภาควิชาชีวเคมี บรรยายเรื่อง “การใช้สารเคมีอันตรายและการลดความเสี่ยงเพื่อสิ่งแวดล้อม” รศ.พรรณิภา ศิริเพิ่มพูล ภาควิชาจุลชีววิทยา บรรยายเรื่อง “การใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการทดลอง” ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร ภาควิชาวาริชศาสตร์ บรรยายเรื่อง “การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์” ดร.กาญจนา พิบูลย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “จริยธรรมวิจัยในคน และแนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน” และ ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ บรรยายเรื่อง “จริยธรรมในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และข้อคำนึงถึงเกี่ยวกับขนาดตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย”

ภาพกิจกรรม ]

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ