โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based education

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based education 

      ตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีแนวคิดมุ่งนวัตกรรม เน้นการพัฒนาบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน ตามแนวทาง Outcome-based education ส่งผลให้บัณฑิตได้งานทำในฐานการจ้างแรงงานที่สูงขึ้นได้ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based education เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้กับหัวหน้าภาควิชา กรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สนใจ เพื่อรับทราบการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือสร้างหลักสูตรใหม่ตามแนวทาง Outcome-based education ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการตาม AUN-QA criteria ได้รับเกียรติจาก ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการเพื่อการดำเนินงานของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ

ภาพกิจกรรม ]


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ