การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ และวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (Thailand Scientific Equipment Center Network : TSEN) รวม ๑๖ หน่วยงาน เพื่อประชุมสมาชิกเครือข่ายฯ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริการจัดการห้องปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการวิจัย ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่ายฯ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการประชุมดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบไปด้วย เยี่ยมชมหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ การบรรยาย “บทบาทของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมเอกชน” โดย คุณกันตา เขียวแสง นักวิจัย ฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงทางเลือก บริษัท ปตท. (มหาชน) จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา และการประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุนันทา โอสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

[ ภาพกิจกรรม ]


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ