โครงการอบรม A New Approach to Natural Products Research

โครงการอบรม A New Approach to Natural Products Research

       เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรม A New Approach to Natural Products Research: Flavonoid Biotransformation by Human Intestinal Bacteria ให้กับคณาจารย์และนิสิตผู้สนใจ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD 117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเชิญ Professor JAEHONG HAN (ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) จาก Department of Plant Biotechnology, Chung-Ang University, Korea เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัยและถ่ายทอดความรู้ทางด้านฟลาโวนอยด์ และเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  A New Approach to Natural Products Research: Flavonoid Biotransformation by Human Intestinal Bacteria ที่ดียิ่งขึ้น

[ ภาพกิจกรรม ]


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ