โครงการให้ความรู้เรื่องการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome, ELO)

โครงการให้ความรู้เรื่องการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome, ELO)

       เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการให้ความรู้เรื่องการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome, ELO) ให้กับผู้รับผิดชอบหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ทราบแนวทางในการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome, ELO) ของหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ


ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ