โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันงานประกัน ๕๙” กิจกรรมที่ ๑

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันงานประกัน ๕๙” กิจกรรมที่ ๑

      เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-201 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันงานประกัน ๕๙” กิจกรรมที่ ๑ : การรวบรวมข้อมูลและความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างการดำเนินงานระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้กับหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ ประจำหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลระดับหลักสูตรและระดับคณะ ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร กาบริหารจัดการ และอื่นๆ เพื่อประกอบการสังเคราะห์และวิเคราะห์การดำเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยากรบรรยายโดยคณบดีและรองคณบดีฝ่ายต่างๆ

ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ