โครงการอบรม “เทคนิคการวิเคราะห์ของแข็งด้วยเครื่องอัลตราไวโอเลตวิสิเบิ้ลสเปคโทรโฟโตมิเตอร์”

โครงการอบรม “เทคนิคการวิเคราะห์ของแข็งด้วยเครื่องอัลตราไวโอเลตวิสิเบิ้ลสเปคโทรโฟโตมิเตอร์”

    หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท บาราไซแอนติฟิค จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์ของแข็งด้วยเครื่องอัลตราไวโอเลตวิสิเบิ้ลสเปคโทรโฟโตมิเตอร์” ให้กับบุคลากร นิสิต และผู้สนใจ โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท บาราไซแอนติฟิค จำกัด เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในด้านทฤษฏีและปฏิบัติในการนำหลักการตรวจวัดของแข็งด้วยเครื่องอัลตราไวโอเลตวิสิเบิ้ลสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ ทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางานวิจัยของตนเอง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-602 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ