โครงการอบรมฯ เทคโนโลยี การวิเคราะห์โลหะหนักระดับ ppb ด้วยเครื่อง Flame Atomic Absorption Spectrophotometer (FAAS)

โครงการอบรมฯ เทคโนโลยี การวิเคราะห์โลหะหนักระดับ ppb ด้วยเครื่อง Flame Atomic Absorption Spectrophotometer (FAAS)

        เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-203 และ CL-624 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยี การวิเคราะห์โลหะหนักระดับ ppb ด้วยเครื่อง Flame Atomic Absorption Spectrophotometer (FAAS)” ให้กับบุคลากรและนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเทคนิคการดูดกลืนแสงของอะตอม เทคโนโลยีทางด้านการตรวจวัด และการประยุกต์ใช้เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอมในการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักระดับ ppb อีกทั้งสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิจัยได้ วิทยากรโดย คุณสุรศักดิ์ มานะรัตนสุวรรณ Principle Product Specialist, Inorganic บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด บรรยาย การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะที่ระดับ ppb โดยเทคนิคการดูดกลืนแสงอะตอมของเปลวไฟ และสาธิตการใช้เครื่องมือการดูดกลืนแสงของอะตอม 

ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ