ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

         เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบถึงระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) ณ ห้อง SD-105 อาคารสิรินธร โดย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา แนะนำการดำเนินงานของฝ่ายฯ ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต ให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา คุณนิสาชล กาญจนพิชิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศสำนักหอสมุด ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของหอสมุด และคุณสุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์ แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรับทุนและประเภททุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ดร.อรรณพ แก้วขาว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมด้วย

[ ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ