โครงการแผนผจญเหตุการณ์ฉุกเฉิน(อัคคีภัย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการแผนผจญเหตุการณ์ฉุกเฉิน(อัคคีภัย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

         เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการแผนผจญเหตุการณ์ฉุกเฉิน(อัคคีภัย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับผู้บริหาร หัวหน้าอาคาร บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธี และเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้มีการสาธิตและปฏิบัติเกี่ยวกับการดับไฟที่เกิดจากแก๊สครัวเรือนด้วย

[ ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ