การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘

การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ  ครั้งที่ ๘ 

        มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และคณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ (The 8th National Conference on Algae and plankton)  เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ความก้าวหน้าผลงานวิจัยด้านอนุกรมวิธาน ชีววิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา การเพาะเลี้ยง การใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบของสาหร่ายและแพลงก์ตอนในประเทศไทย ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “แพลงก์ตอนสัตว์: อนุกรมวิธานสู่การใช้ประโยชน์” โดย ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” โดย ดร.โสภณ สิริศรัทธา นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย “นักวิจัย: เส้นทางสู่ความสำเร็จในงานวิจัยด้านสาหร่ายและแพลงก์ตอน” โดย รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต กับการวิจัยแมงกะพรุน” โดย ดร.วรเทพ มุธุวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล การเสวนาพิเศษ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และบรรยาย การประกวดภาพสาหร่ายและแพลงก์ตอน และบูธแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายและแพลงก์ตอน ทั้งนี้พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร ประธานการจัดงานประชุมวิชาการฯ กล่าวรายงาน และเจ้าภาพร่วม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ