โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจริยธรรมวิจัยในคน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจริยธรรมวิจัยในคน

      เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจริยธรรมวิจัยในคนให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้นิสิตได้รับทราบถึงแนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.กาญจนา พิบูลย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “จริยธรรมวิจัยในคน และแนวทางการกรอกแบบฟอร์มจริยธรรมการทำวิจัยในคน” ผศ.ดร.สมโภชน์ อเนกสุข คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในชั้นเรียน” และได้รับเกียรติจาก ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ประธานหลักสูตรในแต่ละสาขาเข้าร่วมรับฟังด้วย

ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ