โครงการอบรม การเตรียมเอกสารทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการอบรม การเตรียมเอกสารทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

      เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรม “การเตรียมเอกสารทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำราและหนังสือ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำเอกสารวิชาการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้คณาจารย์มีการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น ได้รับเกียรติจากคุณภูสิทธิ พลายชมภู บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ เป็นวิทยากร

ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ