โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM education) ครั้งที่ ๒

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM education) ครั้งที่ ๒

      เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM education) ครั้งที่ ๒ ให้กับคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และคณาจารย์ที่สอนนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ได้รับเกียรติจาก คุณฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สวทช. เป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาสู่รายวิชา และกิจกรรมเสริมความคิดและพัฒนาบทเรียน

[ ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ