การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๙

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๙

      เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๙ (The 9th National Science Research Conference) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยทักษิณ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยกระดับคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกัน อนึ่งเพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนนิสิต ได้นำเสนอผลงานทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับนักวิจัยจากสถาบันอื่น โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น ๖ กลุ่มสาขา ได้แก่

       กลุ่มที่ ๑ สาขาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์ศึกษา

       กลุ่มที่ ๒ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา การจัดการกีฬา

       กลุ่มที่ ๓ สาขาเคมี เคมีเชิงวัสดุ และเคมีศึกษา

       กลุ่มที่ ๔ สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ และคณิตศาสตร์ศึกษา

       กลุ่มที่ ๕ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

       กลุ่มที่ ๖ การนำเสนอปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรีและนักเรียนโครงการ วมว.

      พิธีเปิด ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธาน และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวิทยากรบรรยายพิเศษให้เกียรติมาบรรยาย ได้แก่ ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น (นักวิจัยดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย “วิจัยแบบองค์รวมเพื่อมนุษยชาติ” และ รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยาย “ทำไมต้องไปศึกษาวิจัยที่ขั้วโลกใต้” อีกทั้งมีวิทยากรบรรยายรับเชิญในแต่ละสาขา ๕ ท่าน ในการประชุมฯ ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ และนิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานจำนวนกว่า ๘๐๐ คน และมีผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ จำนวน ๓๙๐ เรื่อง โดยในแต่ละสาขามีการพิจารณาและมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นอีกด้วย 

[ ภาพกิจกรรม 1 | ภาพกิจกรรม 2 ]

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ