การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab

การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab

      หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ (ISU) คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab” เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง SD-402E อาคารสิรินธร ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร.บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ และ ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในงานด้านสถิติและสามารถเป็นแนวทางในการนำไปใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับ

[ ภาพกิจกรรม ]

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ