โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ ๒๕๖๐

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ ๒๕๖๐

      ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒-๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมโค โค วิว จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้และความเข้าใจในการเขียนและจัดทำเอกสารฯ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์มีการจัดเตรียมผลงาน เพื่อใช้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำรา หนังสือ และตำราทางวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดและชี้แจงการดำเนินโครงการฯ 

[ ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ