โครงการประชุมสัมมนาประจำปี ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการประชุมสัมมนาประจำปี ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์

      เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการประชุมสัมมนาประจำปี ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ “ยุทธศาสตร์และการปรับองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ” ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาคณะฯ ในภาพรวม ได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานในปัจจุบัน และแผนการปฏิบัติงานในอนาคตของคณะ โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมอบช่อดอกไม้พร้อมเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น จากนั้นมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางและทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ โดย ดร.พิชัย สนแจ้ง (กรรมการประจำคณะ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ)) ผู้อำนวยสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา แนวทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ และนำเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๐-๒๕๖๕ โดยคณบดี และรองคณบดีฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และนำเสนอแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากภาควิชาและฝ่ายต่างๆ ด้วย

ภาพกิจกรรม ]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ