อบรมการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

อบรมการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

    เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานโสตทัศนศึกษาและสารสนเทศ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์” ให้กับบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพเบื้องต้นสำหรับงานประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ สามารถใช้งานและนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได้ โดย ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และทีมงาน เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

[ภาพกิจกรรม]
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ