โครงการสัมมนาสำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ โดยสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒

โครงการสัมมนาสำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ โดยสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒

      คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาสำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ โดยสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๙-๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม CL-202 ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ศาสตราจารย์ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และมีวิทยากรชาวต่างชาติร่วมเป็นวิทยากรอีก ๒ ท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากนานาประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานร่วมกัน ผ่านการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นกันเอง และการรับฟังการบรรยายจากนักวิจัยชั้นนำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ

[ภาพกิจกรรม]

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ