การประชุมวิชาการนานาชาติ APPA ครั้งที่ ๕ และสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒

การประชุมวิชาการนานาชาติ APPA ครั้งที่ ๕ และสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ APPA ครั้งที่ ๕ และสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ (The 5th Conference of the Asia Pacific Protein Association (APPA) and the 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand (PST)) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านโปรตีน รวมถึงสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิทยาศาสตร์ด้านโปรตีนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก

        มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท โดยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายสุรทิพย์ กีรติบุตร รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมฯ มีศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์ ชิษณุสรร สวัสดิรัตน์ นายกสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย และศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ เกตุทัต คาร์น ประธานจัดงานประชุมฯ กล่าวรายงาน

[ภาพกิจกรรม]

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [-] 

ประเภทข่าว
 ข่าววิจัย/ นวัตกรรม
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
 ข่าวภาควิชา
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ